Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR

  1. antikamucevher.com uzantılı internet sitesinin faaliyetini yürüten Meyan Mücevherat – Özge Özcömert
    Adres: Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 371/70 Kadiköy/ İstanbul (ŞİRKET)
  2. antikamucevher.com uzantılı internet sitesine üye olan internet kullanıcısı(ÜYE)

 

Madde 2 – TANIMLAMALAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi metni içerisinde;

a) Meyan Mücevherat – Özge Özcömert kısaca (ŞİRKET) diye,

b) antikamucevher.com uzantılı internet sitesine üye olan internet kullanıcısı(ÜYE)diye,

c) Şirketin sahibi olduğu www.meyanci.com alan adında kayıtlı Antika Mücevher unvanlı sanal alışveriş merkezi kısaca (İNTERNET SİTESİ) diye,

d) İşbu Sözleşme ve Sözleşmeye atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belge, ek, açıklama ve İnternet sitesi dâhilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle beyan ve açıklamalar; hepsi birlikte kısaca (SÖZLEŞME) diye anılacaktır.

 

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Şirketin sahibi olduğu www.meyanci.com alan adına sahip internet sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden Üye kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.

Madde 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Üye, www.meyanci.com uzantılı internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer tüm bilgilerin doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, Şirket’in internet sitesi üzerinden kendisine tanımlanan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

c) Üye, www.meyanci.com uzantılı internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.

d) Üye, www.meyanci.com uzantılı internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınaî haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

e) antikamucevher.com  uzantılı internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

f) Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan sorumlu değildir. Üye, www.meyanci.com  uzantılı internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiş ve şirketi bu hususlarda gayrikabili rücu ile ibra etmiştir.

g) Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

h) İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın resmi mercilere intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in üyeden üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

i) antikamucevher.com uzantılı internet sitesinde yer alan yazılım, tasarım, yazılı ve görsel içerik, satışa konu ürün bilgileri de dahil her türlü içerik, yazılım ve donanım Şirket’in mülkiyetinde olup, telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Anılan fikri haklar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Ayrıca internet sitesinde geçen başkaca şirketler ve ürün sahiplerinin ticari markaları ve tüm fikri mülkiyet hakları bu madde kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez.

j) Şirket tarafından www.meyanci.com  uzantılı internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye bu hususa şimdiden muvafakat etmiştir.

k) Şirket kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Şirket, Üyenin www.meyanci.com  uzantılı internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

l) İnternet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Şirket tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-mail ve dokuman gönderilmesine, telefon ile arama yapılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

m) Üye aksini yazılı olarak Şirkete bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de Şirketin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

n) Üye, Site’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki (I) bendinde yer alan amaçlarla toplanmasına, şirket tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, şirket tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

o) Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Şirketi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

p) Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal etmek isterse bu talebini antikamucevher@gmail.com adresine yazılı olarak iletebilir.

r) Şirket, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istenildiğinde ve /veya Şirket haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğu takdirde iyi niyetle açıklayabilir.

s) Şirket internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Şirketin internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

ş) Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Şirket’in web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

t) Şirket, üyelik sözleşmesini ve Site’deilan edilen tüm koşulları hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından geçerlilik kazanacaktır.

u) Üye, şirket ve/veya şirket ortakları ve/veya şirketin satışa sunduğu hizmet ve ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu meyanda yayınlar yapmamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde şirket ve şirket ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı zararı karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise bunu öncelikle şirketle yazılı yoldan paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.

 

Madde 5 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan eder.

Madde 6 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÜRESİNDEN EVVEL FESHİ

İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Şirket üyenin üyelik sözleşmesini her zaman her hangi bir sebep göstermeksizin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

Madde 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ettiklerini beyan ederler.

Madde 8 – YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.