Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Meyan Mücevherat – Özge Özcömert (“Şirket”www.meyanci.com (“Site”) uzantılı internet sitesinin kullanımını geliştirmek ve sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla hakkınızda bilgi alıp, bu bilgileri toplamaktadır. Kişisel verilerinizin toplanması işlemi titizlikle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir. Bu metin ile de kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 

1- Kişisel Verilerinizin Korunmasında Sorumlu Kişi Kimdir?

Kişisel verilerinizin toplanmasından Şirket’imiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumludur.

2- Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenir?

Site’yi kullanırken toplanan bilgileriniz;

  • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
  • Sizin için uygun alışveriş deneyimini sağlamak, siparişlerinizi doldurmak, yönetmek ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili teklifler sunabilmek,
  • Siparişinizle ilgili amaçlar için; siparişinizin veya teslimatınızın durumu hakkında sizi bilgilendirebilmek, ödemeyi doğrulamak, ürünün teslimini gerçekleştirmek,
  • Site tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yönetilmesi,
  • Ürünleri ve hizmetleri iyileştirmek, Sitenin kullanımını kolaylaştırmak,
  • Ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 

Amaçları ile işlenecektir.

3- Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4- Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla İletilir?

  • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmek, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmek,
  • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
  • Site’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla ve dış kaynak hizmet sağlayıcılarına Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, Şirket haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak;

Amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler, sizlerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni’nde ve açık rıza gerekli olduğu hallerde rıza metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’e ulaşarak iletebilirsiniz. Şirket, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.